ImproGen HbA1c & Hplc Karşılaştırması Kongre Yayını 2019

bodrumkongre
ImproGen Administrator
HBA1C ÖLÇÜMÜNDE İMMUNOTURBİDİMETRİK VE KATYON DEĞİŞTİRİCİ
YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ YÖNTEMLERİ

Beyhan Ömer

İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tunceli Devlet Hastanesi
Improgen Diagnostik Ar-Ge Laboratuvarı

Amaç:
Diyabetes mellitus’lu hastaların glukoz düzeylerinin monitorizayonu ve Diyabetes Mellitus tanısı için önemli bir parameter olan hemoglobin A1c (HbA1c) düzeylerini etkileyen çok sayıda faktör olup, klinik laboratuvarlarda HbA1c yöntemlerinin uygunlanmaya geçilmeden yöntem performans çalışmalarının yapılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada HbA1c ölçümünde, katyon değiştirici yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) kullanan Tosoh G8 ve immunoturbidimetrik yöntem kullanan Snibe Maglumi BC1200’in analitik performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod:
Bu çalışma diyabetik ve diyabetik olmayan 138 hastadan oluşmaktadır. Plazma HbA1c düzeyleri Tosoh G8 analizöründe HPLC ve BC1200 analizöründe İmprogen immunoturbidimetrik yöntem kullanılarak örnek alımını takiben 4 saat içinde çalışılmıştır. Yöntem performanslarının değerlendirilmesi, çalışmaiçi ve çalışmalar-arası tekrarlanabilirlik, Deming regresyon analizi ile yöntem kıyaslaması ve Bland Altman % bias
değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirme için MedCalc programı kullanılmıştır.
Bulgular:
HPLC yöntemiyle çalışma-içi tekrarlanabilirlilik %1.0 ve günler-arası %1.3, immunoturbidimetrik yöntemle, çalışma-içi %1.01 ve günler-arası % 2 bulunmuştur. Tekrarlanabilirlik için kabul edilen hedef değerler IFCC için 2.8% ve NGSP için % 2 dir. Deming regresyon analizi ile yöntemlerin kıyaslanması sonucu, y=-1.1716+ 1.2182x (R2 =0.9428), ortalama bias=-2.9. Eğim katsayısı 1.2182 [1.0337-1.4028] ve intercept: -1.1716 [-2.3288- (-0.0144)] güven aralılıkları 0 ve 1 kapsamamaktadır.
Sonuç:
Her iki yöntemin korelasyon ve eğim katsayısı ve biasının uygunluğu nedeniyle iyi korelasyon gösterdiği, ancak uyumlu olmadığı immunoturbidimetrik yöntemin klinik uygunluğu dikkate alınarak kullanılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: HbA1c, diyabet, immunoturbidimetrik

  • Beyhan Ömer, Ece Karaca, Çoşkun Umut Oruç, Pınar Başok, Sema Genç
  • İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
  • Tunceli Devlet Hastanesi
  • Improgen Diagnostik Kimya Ar-Ge Laboratuvarı